CTime与CString互相变换的方式

摘要: 一.CTime转换为CStringCTime tmSCan = CTime::GetCurrentTime();CString szTime = tmScan.Format( %Y-%m-%d %H:%M:%S 那样获得的时间時间标识符串便是以 :12 的文件格式.它是并不是很便捷呢? //获得CTime中的时间 C...

一.CTime转换为CString

CTime  tmSCan = CTime::GetCurrentTime();

CString szTime = tmScan.Format( %Y-%m-%d %H:%M:%S

那样获得的时间時间标识符串便是以 :12 的文件格式.它是并不是很便捷呢?


 //获得CTime中的时间

 CString cstrDate = tmScan.Format( %Y-%m-%d


 //获得CTime中的時间

 CString cstrTime = tmScan.Format( %H:%M-%S


二.CString转换为CTime的几类方式

CString   timestr   =   2017年十一月24日  

  int   a,b,c   ;  

  sscanf(timestr.GetBuffer(timestr.GetLength()), %d年%d月%d日 , a, b,  

  CTime   time(a,b,c,0,0,0);    


--------or - ---------------------


 CString   s( 2001-8-29   19:06:23  

  int   nYear,   nMonth,   nDate,   nHour,   nMin,   nSec;  

  sscanf(s,   %d-%d-%d   %d:%d:%d ,   nYear,   nMonth,   nDate,   nHour,   nMin,   nSec);  

  CTime   t(nYear,   nMonth,   nDate,   nHour,   nMin,   nSec);


---- or ------------------------


CString   timestr   =   2017年十一月24日  

  int   year,month,day;  

  BYTE   tt[5];  

  //get   year  

  memset(tt,   0,   sizeof(tt));  

  tt[0]   =   timestr[0];  

  tt[1]   =   timestr[1];  

  tt[2]   =   timestr[2];  

  tt[3]   =   timestr[3];  

  year=   atoi((char   *)tt);  

   

  //get   month  

  memset(tt,   0,   sizeof(tt));  

  tt[0]   =   timestr[6];  

  tt[1]   =   timestr[7];  

  month   =   atoi((char   *)tt);  

   

  //get   day  

  memset(tt,   0,   sizeof(tt));  

  tt[0]   =   timestr[10];  

  tt[1]   =   timestr[11];  

   

  CTime   time(year,month,day,0,0,0);2016 嘿!编码 copy right  
嘿!编码-测算机程序编写新手入门网站,关心手机软件开发设计全新技术性,收集企业网站建设受欢迎資源。
手机软件开发设计全集,企业网站建设手册,程序猿必上的程序编写新手入门网站。 


联系我们

全国服务热线:4000-399-000 公司邮箱:343111187@qq.com

  工作日 9:00-18:00

关注我们

官网公众号

官网公众号

Copyright?2020 广州凡科互联网科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备10235580号 客服热线 18720358503

技术支持:广州网站建设公司